NIF Historie

Jubilæumsskrift

Niløse Idrætsforening

 

Foreningens historie
I 100 år

   

Fortalt af

 

Kresten Nerengård

 

 

Nidløse Sogns Gymnastikforenmg blev Stiftet i november 1904 af lærer Frederik Hansen i Kongsted skole, og han blev også foreningens første formand.

 

Der begyndtes med gymnastikøvelser i det nyopførte forsamlingshus. Et hold af unge Karle, der næste forår gav foreningens første opvisning.

 

De følgende år blev der med vekslende Held og tilslutning holdt øvelser for både Karle, unge piger og drenge. Kneb det til den årlige opvisning deltog et hold eller flere fra f.eks. Døjringe eller Skamstrup.

 

Men med Hans Nielsen, Gammelgang, som formand og leder og Karl Kristiansen, Nidløse, som igangsætter og leder - kom der godt gang i arbejdet.

I 1910 kom Svend Tejsen som ny lærer til Kongsted og Henrik Jensen efterfølgende som ny vært i forsamlingshuset. Begge mænd. især Henrik Jensen - blev ihærdige ledere for gymnasterne.

 

Karleholdet deltog således i hovedkredsopvisning i Mørkøv 1912 og i Ondløse 1914. Foreningen var for en stor del orienteret mod nord, idet den var Stiftet som 38. kreds af Holbæk Amts Østre Skytte og Gymnastikforening.

 

Senere kom Nidløse til Sorø Amt, men allerede i jubilæumsåret 1934 blev foreningen tilsluttet Sorø Amts Skytte og Gymnastikforening som 89. kreds.

 

Karl Kristiansen, som var snedkersvend - og i øvrigt mester for det nok så berømte Andebo i Nidløse gadekær - var aktiv i Foreningen til midt i 20'erne. Derefter tog hans børn over og gjorde en stor Indsats for gymnastikken i 30'eme og 40'erne - med Rigmor Kristiansen i spidsen som flot og strunk fanebærer!

 

Og netop  1930'eme blev på mange måder en god tid for Foreningen.

Trods krisetider - eller måske netop derfor - var der et godt sammenhold omkring forsamlingshuset hvor alle arrangementer foregik. Der var for det meste god gang i gymnastikken og man deltog i amtsopvisning og Høve-eller Søskovsstævner.

 

Og som første nye tiltag blev der indført øvelser i folkedans. Med Tømrer Andersen som leder og "kontrolassistenten spiller til - Håber vi".

Det fortsatte 30'eme igennem og altid med Deltagelse i forårsopvisningen!

Det var mest gymnasterne, som for et kontingenttillæg på en krone deltog i folkedansen.

 

Der var hvert år mange selskabelige sammenkomster, såsom opbyggelige foredrag, Karl Elnegaard med Amtsfilmen, gymnastikafslutning, samt efterårs og agitationsfest med underholdning, som kunne være: Sang og luthspil V. Chr. Hansen, Munter oplæsning v. Lærer Keinicke eller korsang v. Dianalund Sangkor. Derefter fæ lles kaffebord med flittig benyttelse af højskolesangbogen og dans til kl. 1,00.

Dertil kom årets højdepunkt, gymnastikopvisning og bal - med god musik: Jes Petersens orkester med 3 mand og klaver eller Mørkøv Musik med 4 mand!


Alt dette skyldtes for en stor del den øverste Købmand i Nidløse: Lavrids Nielsen, som var en meget afholdt formand fra 1930 til 1941. Kasser varValdemar Pedersen, Møllegården, og Ifølge formanden “ foreningens rygrad og energi", indtil også han gik af i 1941 på Grund af Gårdens mærke.

 

Regnskabsbalancen var i 1930 kr.197, - med overskud af opvisning på kr DS 34, som største indtægt og årlig leje af forsamlingshus på kr. .. 50, - som største udgift.

 

Der var i 1937 ca. 200 medlemmer i Nidløse Gymnastikforening, heraf 100 aktive. Ved opvisningen deltog 4 hold: 25 småpiger, 20 drenge, 20 voksne piger, 26 Karle og 30 DANSERE viste folkedans. Motionsgymnasterne, som havde dannet hold for dem selv nogle år tidligere, deltog ikke dette år.


Håndbold - en delvis dansk opfindelse fra omkring år 1900 - kom til i 1938 på opfordring af pigerne og takket være Valdemar Pedersen, som stillede plads til rådighed. Og Allerede det første år trænede 16 piger og 17 Karle og 4 faneplader blev vundet.


Der havde tidligere været søgt spgnerådet om tilskud til gymnastikken og til anlæggelse af en idrætsbane i Nidløse eller Kongsted - bl.a. som erkendtlighed for det arbejde foreningen gennem mange år havde ydet til gavn for alle i sognet.

Men rådet - nok ikke mindst formanden Thorvald Jensen - svarede gerne som så:

 “ Deres ærede andragende henlægges, da der for tiden ikke ses udvej for kapital til tilskud eller erhvervelse af sådanne pladser! “ 


Men, hvorom alting er: De følgende 20 år blev håndboldspillet en populær aktivitet for både børn og voksne, Med mange dejlige træningsaftener, turneringskampe og stævner med efterfølgende bal - til Nørgaard Poulsens orkester.

 

Gymnastikken var lidt trængt sidst i 30'eme og først i 40'eme bl.a. på grund af strenge vintre, krig og mangel på ledere.

Men når gårdmændene så fik en ekstra opfordring til at søge en karl eller pige, som kunne lede gymnastik, gik det alligevel.

Og nu blev der jo uddannet delingsførere både i Ollerup og Gerlev.

 

Ny formand i 1941 blev Valdemar Nielsen og han blev foreningens bærende kraft i 40'erne. Han virkede tillige som gymnastikleder, när det var fornødent og for at animere de unge, blev den i mange år så eftertragtede flidsnål indført.

 

Andre nye ting blev sat i værk her i den for vort land så kolde og mørke tid. Andespil, dilletant, fastelavnsfest og stadig med efterfølgende bal, indtil et danseforbud satte en midlertidig stopper herfor.

 

Om andespil og meget senere - bankospil i Mødecentret, kan man sige at det blev en god indtægtskilde for foreningen og en god adspredelse for sognets beboere. Anden var spillevende og blev straks udleveret fra forsamlingshusets rejsestald. Men da mange havde besvær med at styre anden hjem efter ballet, blev det efter nogle år til at gevinsten skulle afhentes direkte fra gårdene den næste dag. Men stadig levende, den skulle måske gemmes til jul!

 

Ved foreningens 40 års jubilæumsopvisning i 1945 blev Gårdejer Hans Nielsen, Gammelgang nr. 18, som havde stillet håndboldbane til rå dighed efter Møllegården og et enkelt år på Bregentvedgården, optaget som foreningens første æresmedlem for sit utrættelige og uegennyttige arbejde i samfulde 40 år.

Han døde imidlertid samme efterår og man måtte til at se sig om efter en ny sportsplads!

Og den fik man hos proprietær Petersen på Nødestigården. Petersen var tørvefabrikant med egen Zetor og store armbevægelser. Men han var også en dygtig gymnast og gymnastikinstruktør og han fik sat ekstra fut i gymnastikken.

 

Pladsen lå ved gadekæret i Kongsted og var ikke særlig god at spille på, men man kunne blive skyllet efter træningen.

Og banen blev faktisk meget brugt og mange trænings-og pokalstævner mod naboforreningerne blev af holdt. I turneringerne deltog som regel 2 børne-og 4 til 5 Voksen hold.

 

Der blev holdt Sct.Hansfest hvor byens (ældre) borgere spillede mod de unge piger. Konkurrencer for børnene samt fakkeltog gennem byen og bål på gadekæret.

 

Markante ledere i disse år var Inger Larsen på Kongstedlund, smedemester Leif Pedersen, Nidløse, og frisør Friis, Dianalund, for motionsgymnasterne.

 

I 1950 blev badminton introduceret med Svend Landin som leder og det blev en stor sport i 50'eme og igen i 70'eme. Træningen foregik i forsamlingshuset med stor tilslutning og deltagelse i turneringer og stævner. Også gymnastikken gik godt, med over 100 gymnaster, sommertræning og deltagelse i amtsopvisning og Søskovs stævner.

 

Håndbolden holdt flyttedag til Fælledgården, hvor en god Plads blev anlagt. Et hus blev købt af Skytteforeningen og stillet op til omklædning. En baneopkridtningsmaskine blev konstrueret og kunne også opbevares i huset - som altså var et ydmygt træskur, men til Gudsgavn og glæde.


Det var ved at blive moderne tider. Man holdt store stævner med spil på baner og højttaleranlæg fra Brandstrup Radio - og bal i forsamlingshuset til Gunnar Frilunds orkester. Der blev arrangeret udflugter, indført håndbolddragter, søgt Danmarkssamfundet om en juniorfane, som fru Hansen, Kirkebakkegården, fint broderede med navn og kredsnummer og så var der 50 års jubilæumsfest med Fællesspisning og bal.

 

I 1955 flyttede sportsaktiviteteme til den nye skole og idrætsplads ved Mejeriet. 7 hold var tilmeldt Turneringen - Herrerne i A rækken, damerne sensationelt i mester-rækken og drengene blev kredsvindere.

 

Så med Hanne Jensen og Leif Christensen i spidsen var der stadig god gang i håndbolden og der blev holdt store og flotte stævner på den nye plads.

 

Gvmnastikken overlevede faktisk ikke flytningen til de nye faciliteter og holdt op i løbet af få år og formanden beklagede de alvorlige vanskeligheder for foreningslivet og ungdommens manglende lyst til at møde op.

Og da forsamlingshuset lukkede i 1960 var de gode gamle dage ved at rinde ud!

Nidløse Gymnastikforening holdt stille og roligt op med at fungere og overlevede kun takket være Poul Hansen, Nidløse, som opbevarede Foreningen hjemme i kommodeskuffen i nogle år.

 

Midt i 60'eme fik: Poul Hansen gang i foreningen igen og man fik dannet en bestyrelse, nu med 5 medlemmer mod tidligere 7, da kun få var mødt op.

 

Man kaldte sig nu Niløse Idrætsforening - uden "d" i Niløse. Bogstavet var - uvist af hvilken grund - og på mystisk og beklagelig vis forsvundet i årenes løb.

 

Der blev påbegyndt badminton, gymnastik, håndbold og for første gang i foreningens historie - Fodbold! dog kun for drenge.

 

Kun badminton gik nogenlunde og der blev afholdt en masse møder og ekstraordinære generalforsamlinger på Bakkely - hvor blandt andet en sammenlægning med Dianalund Idrætsforening blev drøftet. Det var der nu ikke meget stemning for da Niløse sogn lige var blevet opslugt i Dianalund storkommune!

 

I 1968 gik hele bestyrelsen af og en ny blev dannet, nu uden Suppleanter, men med 9 medlemmer. Man Havde vist forestillet sig noget i retning af kollektiv ledelse! På trods heraf - eller måske snarere - derfor - gik foreningen igen i opløsning. Kun en fra bestyrelsen mødte op til Generalforsamlingen.

Der blev nu nedsat et udvalg, med Lærer Christian Abild i spidsen til at forhandle med Dianalund om en sammenlægning. Og man blev også enige om betingelserne, men de har nok været for ligeværdige for de blev forkastet af Generalforsamlingen i Dianalund - hvor Skellebjerg tidligere var blevet tilsluttet.

Et samarbejde blev herefter indledt, men det ophørte snart igen, nu var det Niløse, der med Lærer Abild som formand, ikke mente, at et videre samarbejde var muligt.

 

Samtidig med alt dette blev der dog holdt sommerstævner på pladsen og en god opvisning på skolen med pæn tilslutning, samt udstilling af foreningens præmier og faner.

 

For nu var det nemlig, på trods af alle trængsler, blevet tid for 65 års jubilæum og det blev holdt på Dianalund Hotel med taler, sange, underholdning og bal. Og 2 nye Æresmedlemmer blev udnævnt, nemlig Valdemar Pedersen, Møllegården, og Valdemar Nielsen, Kongstedlund.

 

70'erne blev - efter de første par år med ringe tilslutning og såkaldt energikrise en god og frugtbar tid. Mange unge deltog i Bestyrelses-og lederarbejde.

 

Gymnastikken kom i gang igen, takket være Mor & Barn-og motionsgymnastik. Og det med glimrende opvisning, fanemarch og kaffebord med hjemmebag. Det kneb dog med tilskuerinteressen.

 

Ballernes tid var forbi og blev afløst af Discodans på skolen I forbindelse med de viden om så berømmelige og velbesøgte sankthans-og sommerfester på Sportspladsen.

 

Noget nyt var også konditure for hele familien i omegnens skove, fastelavns-og juletræsfest for børnene, og de unge spillede amatørteater med efterfølgende debat og kaffebord. Idrætsmærkeprøve og atletiktræning med Paula Hansen blev påbegyndt, og man fik en udmærkelse af Sorø Amts Skytte - Gymnastik og Idrætsforening for "et succesfuldt initiativ".

 

Også håndbold og fodbold kom i gang, endda med indendørs spil i den nye Holberg Hal. Nyt var også oldboys og pigefodbold ligesom bordtennis blev taget op, men det slog nu aldrig rigtig an. Der blev arrangeret bankospil og loppemarked og et foreningsblad blev udgivet.

 

Foreningen blev nu - udover De danske Skytte - Gymnastik og Idrætsforeninger også optaget i Dansk Boldspil Union og Dansk Badminton Forbund (Stiftet 1930).

 

"Det er godt nok dyrt at deltage i d e store turneringer, men de unge spillere har klaret sig godt, Så det må være vejen frem" som badmintonformand Finn Hemmingsen udtrykte det.

 

Men vejen frem desværre bevirkede også, at flere af de unge spillere gik til Dianalund. Til nogen fortrydelse for Bestyrelsen i Niløse.

 

Også de forskellige fodboldhold klarede sig godt, sa for at optimere træningen, blevet lysanlæg anskaffet og opstillet. Dette anlæg gav  anledning til en del problemer og blev blandt andet årsag til, at en formand kom i mindretal og gik af;

 

Den 3. november 1979 afholdtes der 75 års jubilæumsfest i Reerslev Forsamlingshus med Fællesspisning, taler, god stemning og fin tilslutning. Efterfølgende var der reception på Niløse skole og i  mødecentret  i Ruds-Vedby,hvor repræsentanter fra SASG & I, DBU og DBF deltog. Og et nyt og fjerde æresmedlem blev optaget i den gamle forening, nemlig Leif Christensen, Kongsted.

 

Det efterfølgende tiår gik også godt, i hvert fald sportsligt med over 100 aktive fodboldspillere. Udendørs Spillede man i serie 5 og indendørs i serie 3, og Især pigerne havde stor succes med mange gode resultater. Badminton blev igen spillet til

den store guldmedalje Både på skolen, i Holberghallen, Elmegårdshallen og i Ruds Vedby. Også Gymnastik blev det til, mænd lidt mere i det små - Mor & Barn, Børne-hold og motion. Mænd Stadig med opvisning, kaffebord og underholdning.

 

Men det begyndte at knibe lidt med sammenholdet og med økonomien. Medlemskort kostede st adig kun 30 kr. Men da ledere og trænere skulle have betaling, var kontingentet for De forskellige idrætsgrene 4-500 kr. .. og så  kneb det med indbetalingen. Ligeså med fremmøde til Generalforsamlingen, hvor der atter måtte indkaldes til et par Ekstraordinære.

 

Afdelingsformænd var for længst blevet indført og man drøftede nu særskilt regnskab. Ja, det var helt professionelt, da træner blev fyret for kontraktbrud og eget klubhus havde man fået i en tidligere lærerbolig.

 

Der blev problemer med børnenes transport til Holberghallen og til udekampe, samt med lysanlægget, hvor man søgte Holberg Halfonden om penge til restaurering

 

Men der blev gjort et godt arbejde for at bedre ø konomien og formanden præciserede nedskæring på alle udgifter og mere styr på indtægterne ved bankospillene i Ruds Vedby og diskotek Albert i Stenlille, samt bedre annoncering i Dianalund Bladet.

 

I årene omkring 80 års jubilæet blev der holdt nogle gode sommerstævner på pladsen med fint vejr, tilladelse til ølsalg og god økonomi. Et nyt tiltag var cykelture og igen for hele familien, og der var Stadig Dilettant, loppemarked, sankthansbål og julefest.

 

Til Generalforsamlingen i 1989 var der mødt 9 medlemmer, men en bestyrelse blev VALGT - og delvis genvalgt og igen med Anne Pedersen som formand. Ved gymnastikopvisningen blev det pålagt bestyrelsen at bage kage og lederne FIK overrakt en buket. Cykelturene blev kritiseret for tt være for lange og for bakket, og sommerfesten blev igen plaget af dårligt vejr.

 

En SKRIVELSE afgik til Kulturministeriet angående Støtte til lysanlægget og et brev blev Modtaget fra Lions Klub med et beløb til Rådighed for NIF børnearbejde. Der er Stadig mange der ikke har betalt kontingent - og det Både børn og voksne!

 

Badmintonafdelingen har indledt træningssamarbejde med Dianalund om flere arrangementer-men er i årenes løb  blevet afholdt i samarbejde med andre lokale foreninger.

 

Halvfemserne blev lidt af en nedtur med ringe tilslutning og underskud i kassen som til dels skyldtes lysanlægget, som kommunen ikke ville overtage.

 

Der blev afholdt en del ekstra Generalforsamlinger for at få dannet bestyrelse, og da nedlæggelse af foreningen kom igen på tale. Det blev dog enstemmigt vedtaget at den skulle bestå, og man kæmpede som altid bravt for det lokale og da Kommunalbestyrelsen tillod sig at nedlægge skolen, blev der nok gjort en ekstra Indsats og man indledte et nær og stadigt bestående samarbejde med beboerforeningen.

 

Lidt gymnastik, badminton og fodbold blev det dog til og et par nye idrætsgrene blev taget op. Der blev med Poul Saugbjerg som træner, forsøgt opstart af en løbeklub, mænd, det blev desværre ikke til noget, da der efter tre gange kun var en løber tilbage. Og træning i Selvforsvar gik heller ikke, så man besluttede på sætte idrætsaktiviteterne på vågeblus og blev udsendt girokort til indbetaling af restancer. men cykelturene, bankospillene og sommerfesteme gik godt og med overskud!

 

Så i 1994 blev der - med Ole Thomsen som formand - afholdt en flot jubilæumsreception på skolen. Det blev en dejlig dag med god stemning og mange gratulanter, der var dækket pænt op og de gamle faner var på plads!

 

Efterfølgende er det nok Ole Thomsens fortjeneste at de 100 år er nået, idet det er lykkedes ham at holde sammen på foreningen trods manglende opbakning, samt problemer med kommunen angående benyttelse af skole og sportsplads.

 

Mange mænd har virket godt for foreningen i tidens løb, således sognets lærestand, 3 generationer fra Toftegården og Fælledgården, gode mænd og kvinder til alle tider og for nuværende Torben Andersen, der har været på banen i over 30 år.

 

De 200 medlemmer er blevet til 50 som med en god blanding af sport og hyggeligt samvær stadig sætter deres præg på Niløse sogn, ja selv det gode gamle håndboldspil er taget op igen. De sportslige aktiviteter varetages af Anne Marie Nørh og Torben Andersen som sammen med Helle Jeppesen og Ole Thomsen udgør bestyrelsen her i jubilæumsåret.

 

 

 

 

Hjertelig tillykke

 

 

Formænd
for

Niløse Idrætsforening  gennem
110 år1904-1905        Frederik Hansen  

1905-1911          Hans Nielsen

1911-1912        Rudolf Bybjerg

1912-1915         Valdemar Pedersen

1915-1916         Karl Larsen

1916-1917         Alfred Nielsen

1917-1920         Valdemar Pedersen

1920-1921         Valdemar Petersen

1921-1922         Povl Lundberg

1922-1924         Valdemar Sørensen

1924-1925         Valdemar Nielsen

1925-1926      Alfred Jensen

1926-1927       Evald Simonsen

1927-1928      Eskild Mortensen

1928-1929       Erik Jensen

1929-1930      Niels Jensen

1930-1941      Lavrids Nielsen

1941-1949      Valdemar Nielsen

1949-1952      Leif Pedersen

1952-1958       Leif Christensen

1958-1959      Leif Pedersen

1959-1960      Svend Landin

1960-1961      Otto Frederiksen

1961-1964      Henning Sørensen

1964-1966      Poul Hansen

1966-1968       Bent Nielsen

1968-1969      Verner Andersen

1969-1972      Christian Abild

1972-1972      Dorthe Pedersen

1972-1973      Mogens Olsen

1973-1975      Peter Johansen

1975-1977      Bent Holmbo Hansen

1977-1979      Jan Christensen

1979-1980     Torben Andersen

1980-1983     Lena Nielsen

1983-1984     Torben Andersen

1984-1990     Anne Pedersen

1990-1992     Poul Saugbjerg

1992 -2015     Ole Thomsen

2015 -             Dan Krag-Andersen       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

| Svar

Nyeste kommentarer

25.06 | 21:32

Det er en helt fantastisk hjemmeside. Nok,den flotteste jeg har set.

07.04 | 19:07

Er det muligt at leje en badminton bane en gang eller 2 om ugen?
Mvh Peter

08.02 | 08:18

hvornår blev Niløse bygget og hvorfor